دستگاه پري ميکسر براي مخلوط نمودن انواع
پودرها، پيگمنت ها و خميرهاي با ويسکوزيته بالا
بكار مي رود. پس از انجام عمل مخلوط نمودن
مي توان مواد را به وسيله مخزن ميكسر به محل مورد نظر حمل نموده و با استفاده از همين مخزن مواد را وارد دستگاه اكسترودر و يا مخازن ذخيره نمود.