دستگاه کولينگ رول در صنعت توليد رنگ پودري براي تغيير فرم مواد خروجي از دستگاه اکسترودر از حالت خميري به چيپس جامد استفاده مي شود. خمير رنگ پودري پس از تماس با سطح رول هاي سرد دستگاه به تدريج تبديل به ورقه جامد شده و سپس در خردکن تبديل به چيپس هاي کوچک به ابعاد تقريبي 2-1 سانتيمتر مربع مي شود. اين چيپس ها در مراحل بعدي بوسيله دستگاه آسياب تبديل به پودر نهائي رنگ الکترواستاتيک مي گردد. دستگاه کولينگ رول در سه سايز با ظرفيت هاي توليد 900 - 600 - 300 - 120 کيلوگرم در ساعت موجود مي باشند.