رنگ ها و لاك ها.
 
رنگ هاي محلول در آب.
مادر رنگ ها.
رنگ هاي اتومبيلي.
رنگ هاي با مقاومت بالا.
مرکب هاي چاپ.
آسياب کردن پيگمنت ها.
رنگ هاي پارچه.
مواد شيميائي مواد مصرفي صنعت کشاورزي.
آسياب کردن مواد در حد ميکرون.
صنايع کاغذ.
صنايع داروئي.
دستگاه ادونتيس مواد را در دو مرحله آسياب
مي شوند.
 
در مرحله اول مواد به وسيله پيم هاي روتور و استاتور در محفظه خارجي به شدت آسياب
مي شوند.
ساچمه ها به وسيله نيروي گريز از مرکز، در داخل مخزن آسياب جريان چرخشي دارند، اين جريان براي آسياب مواد در حد ميکروني بسيار مناسب مي باشد.
نياز به فشار ورودي مواد کاهش يافته و
مي توان با دبي بيشتر و مواد ويسکوزيتر کار نمود.
صافي بزرگ جداکننده ساچمه ها از مواد توليدي در خارج از منطقه آسيا قرار دارد و در نتيجه به وسيله جريان ساچمه ها سائيده
نمي شود.
مخزن آسياب را مي توان بوسيله سيستم هيدروليک باز نمود. حرکت چرخشي مخزن امکان دسترسي به داخل مخزن جهت شستشو و بازديد را به راحتي فراهم مي نمايد. 
 
در مرحله دوم عمل پوليشينگ و هموژنيزاسيون در محفظه داخلي به انجام
مي رسد.